prvi-ljudski-PKP

Prvi ljudski predlog Zakona o ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19

V sodelovanju med Civilno iniciativo slovenskih pravnikov in gibanjem Zdrava družba smo v Državni zbor RS poslali predlog Zakona o ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19. Za sodelovanje se posebej zahvaljujemo zdravnici Biserki Ilin iz Iniciative slovenskih zdravnikov.

Gre za interventni zakon, kot jih v zadnjih dveh letih piše slovenska vlada, mediji pa jih skrajšano imenujejo PKP-x. Naša lepljenka je torej prvi ljudski (strokovni) protikovidni in protikorupcijski paket. Predlog temelji na spoznanju, da je za omilitev bolezni covid-19 bistvenega pomena omejiti pogoje za korupcijsko sodelovanje med oblastjo in zdravstveno – farmacevtsko elito. S predlogom želimo v slovenski pravni red vnesti načelo verodostojnosti oz. pravilo, da je javna uprava pri svojih odločitvah vezana primarno na neodvisno znanost.

Predlog obravnava varnost in transparentnost cepiv in cepljenja, predvideva testiranje poslancev na prepovedane droge, omejuje prehod vodilnega kadra korporacij v državne regulatorje, precizira pojasnilno dolžnost pri cepljenju, prepoveduje diskriminacijo na podlagi pogoja PCT ter predpisuje razdelitev paketov z Ivermectinom in Hidroksiklorokinom slovenskim gospodinjstvom. Ko bo formalno ustreznost potrdila zakonodajno pravna služba DZ bomo pričeli z zbiranjem 5.000 podpisov. V nadaljevanju si lahko preberete uvod in predlagane člene. 

PREDLOG ZAKONA O UKREPIH ZA OMILITEV IN ODPRAVO POSLEDIC COVID-19

I. UVOD

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM PREDLOGA ZAKONA

COVID-19 je v življenje ljudi po celem svetu prinesel korenite spremembe. Ampak bolj kot bolezen, so ustaljeno življenje prizadeli ukrepi, ki so jih pod pretvezo nevarnosti sprejemale vlade. Glede same bolezni in novega korona virusa je večina vprašanj neodgovorjenih oziroma zagotovila oblasti ter posameznih predstavnikov  zdravstvene in farmacevtske elite ne vzdržijo kritične presoje. Po drugi strani je očitno, da smo priča nevidnemu omejevanju človekovih pravic, skoraj popolni medijski cenzuri, ignoriranju večjega dela medicinske stroke, ignoriranju pravne stroke, prekomernemu zadolževanju, odpovedi regulatorne funkcije vseh državnih služb razen Informacijske pooblaščenke, itd …

V takšnih okoliščinah je Vlada Republike Slovenije sprejela že deset interventnih zakonov, ki naj bi družbi pomagali pri premagovanju ne-razglašene domnevne epidemije. Ti interventni zakoni ne blažijo, kaj šele preprečujejo širjenje bolezni, temveč le blažijo posledice nesmiselnih ukrepov in utrjujejo paradigmo o izjemnem obsegu ogroženosti zaradi bolezni COVID-19. Zato se je tisti del slovenske pravne in medicinske stroke, ki je verodostojen zaradi odsotnosti konflikta interesov, odločil, da Državnemu zboru Republike Slovenije predstavi svoj predlog ukrepov, ki ni obremenjen z interesnimi ozadji in geopolitiko, temveč gre za preproste, poceni in učinkovite ukrepe. 

Ob navedenem je potrebno omeniti, da je problem koronske krize oziroma bolezni COVID-19 in vsega dogajanja okoli tega pojava, neločljivo povezan s konfliktom interesov in korupcijo. To pomeni, da koronske krize ni mogoče reševati ali ublažiti, če hkrati ne obravnavamo tudi njenih vzrokov na področju korupcije. 

DRUGI DEL

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAKONOV

1.ZAKON O DRŽAVNI UPRAVI

2. člen

V Zakonu o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21 in 189/21) se 3. člen dopolni tako, da se za tretjim odstavkom doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:

“(4) Kadar mnenje stroke o vplivu določene tehnologije, izdelka ali aktivnosti na okolje ali zdravje ni enotno, se upošteva prvenstveno mnenje tistega dela stroke in rezultati tistih raziskav, ki jih ni financirala področna industrija, temveč so bili financirani s strani državnih proračunov ali drugih neodvisnih virov. S takšnim upoštevanjem načela verodostojnosti, se je potrebno izogniti morebitnim konfliktom interesov v znanosti. “.

2. ZAKON O PACIENTOVIH PRAVICAH

3. člen

V Zakonu o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08, 55/17 in 177/20), se dopolni 20. člen, tako da se za četrtim odstavkom dodata nova, peti in šesti odstavek, ki se glasita:

“(5) Pri cepljenju mora zdravnik oziroma zdravstveni delavec pacienta oziroma njegove starše ali skrbnike posebej in izrecno opozoriti, če gre za cepiva brez rednega dovoljenja. Posebej jim mora pojasniti pomen spremljanja stranskih učinkov in javljanja le-teh. Informirati jih mora o možnosti odškodnine v primeru resnih in trajnih posledic ter o zdravstvenih stanjih, ki s cepljenjem niso združljiva. 

(6) Pri opravljanju PCR testa mora oseba, ki odvzema bris, pacienta opozoriti, da je PCR test pri analitiki nad 24 ciklov podvajanja le 3% zanesljiv.”. 

4. člen

V 21. členu se za prvim stavkom doda drugi stavek, ki se glasi:

“Kadar pacient meni, da mu je katerikoli zdravstveni poseg, zdravilo ali cepivo povzročilo škodo na zdravju oziroma je zaradi njih utrpel stranske učinke, ima pravico zahtevati, da se njegovo mnenje vpiše v zdravstveno dokumentacijo. Takšne zahteve zdravnik ne sme zavrniti, lahko pa kot opombo navede, da se z mnenjem ne strinja. “.

3. ZAKON O ZDRAVILIH

5. člen

V Zakonu o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14 in 66/19) se besedilo 68. člena spremeni tako, da se glasi:

“Dokumentacija iz vloge za pridobitev, spremembo in podaljšanje dovoljenja za promet z zdravilom je last predlagatelja in je poslovna skrivnost, razen podatkov v dovoljenju za promet z zdravilom, povzetka glavnih značilnosti zdravila, navodila za uporabo zdravila, podatkov na ovojnini in varnostnih študij.”.

6. člen

V 154. členu se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:

“(3) Ob sumu na neustrezno kakovost zdravila, ki je podkrepljen s kakršnokoli dejansko analizo, je farmacevtski inšpektor dolžan takoj, najkasneje pa v enem tednu od prejema informacije, odrediti izredne analize morebitnih spornih snovi, za katere obstaja sum, da so prisotne v zdravilu. Morebitne pogodbene obveznosti, ki bi na kakršenkoli način prepovedovale ali omejevale tovrstne izredne analize zdravil, so nične.“.  

4. ZAKON O NALEZLJIVIH BOLEZNIH

7. člen

V Zakonu o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20-ZIUZEOP, 142/20,175/20-ZIUPDVE, 15/21-ZDUOP,82/21 in 178/21-odl. US), se v 22. členu  za prvim stavkom drugega odstavka doda nov drugi stavek, ki se glasi:

“V razdobju dveh tednov do dveh mesecev po opravljenem cepljenju, mora izvajalec cepljenja pridobiti podatke o morebitnih stranskih učinkih cepljenja in jih sporočiti tako ustanovi, ki je zadolžena za zbiranje takšnih podatkov kot tudi osebnemu zdravniku cepljene osebe, zaradi vpisa v zdravniški karton.“.

8. člen

V 22.a členu, se na koncu drugega odstavka pika nadomesti z vejico in se dodata novi, četrta in peta alineja, ki se glasita:

“ -družinska anamneza

   -ugovor vesti.”.

5. ZAKON O POSLANCIH

9. člen

V Zakonu o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 –uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 39/11 in 48/12) se v 15. členu doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:

“(3) Poslanec je dolžan enkrat letno, v februarju ali marcu opraviti test na prisotnost vsaj naslednjih nedovoljenih drog: kokain, heroin, sintetične droge. Postopki in vsebine testiranja se podrobneje določijo v uredbi Ministrstva za zdravje v 6 mesecih od sprejetja tega zakona. Stroški za testiranje se krijejo iz proračuna. Rezultati testa so informacija javnega značaja in jih mora poslanec predložiti službi Državnega zbora, ki je pristojna za kadrovsko dokumentacijo.“.

6. ZAKON O JAVNIH USLUŽBENCIH

10. člen

V Zakonu o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 –ZTFI-A, 69/08 –Zzavar-E, 40/12 –ZUJF, 158/20 –ZintPK-C, 203/20 –ZIUPOPDVE in 202/21 – odl. US) se v 28. členu za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi:

“Na vodilna mesta v javnih organih z regulatorno funkcijo, ne morejo biti imenovane osebe, ki so bile v roku 10 let pred imenovanjem zaposlene v organizacijah, ki delujejo v panogi, ki jo javni organ nadzira in regulira.“.

7. ZAKON O MEDIJIH

11. člen

V Zakonu o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 –ZSFCJA, 90/10 –odl.US, 87/11 –ZAvMS, 47/12, 47/15 –ZZSDT, 22/16, 39/16, 45/19 – odl. US, 67/19 – odl. US in 82/21) se v 74. členu za šestim odstavkom doda nov, sedmi odstavek, ki se glasi:

“(7) Izdajatelj, ki v kratkem poročanju objavi številke na novo okuženih, hospitaliziranih in umrlih s korona virusom, mora pri številu umrlih navajati samo tiste, katerih vzrok smrti zaradi korona virusa je potrjen z obdukcijo. V nasprotnem mora dosledno navesti, da gre za število domnevno umrlih zaradi te bolezni. Hkrati mora objaviti tudi podatek o tem, koliko umrlih je bilo vsaj enkrat cepljenih zoper COVID-19.”. 

8. ZAKON O VARSTVU PRED DISKRIMINACIJO

12. člen

V Zakonu o varstvu pred diskriminacijo (Uradni list RS, št. 33/16 in 21/18 – ZNOrg) se v 7. členu na koncu četrte alineje pika nadomesti z vejico in doda nova, peta alineja, ki se glasi:

“- nadlegovanje ali diskriminacija osebe, ki ni cepljena, nima uradnega potrdila, da je prebolela določeno bolezen ali nima potrdila, da je testirana zoper določen virus.“.

9. ZAKON O VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR

13. člen

V Zakonu o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US, 23/17 in 29/21)  se v 47. členu spremeni prvi odstavek, tako da se glasi:

“(1) Volivec da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu. Obrazec podpiše osebno pred pristojnim organom, ki vodi evidenco volilne pravice, ne glede na kraj stalnega prebivališča ali pa podpis odda elektronsko z ustreznim osebnim certifikatom.“

III. KAZENSKE DOLOČBE  

14. člen

Za kršitev 2., 3., 5., 6., 8., 11., 12., 13. in 14. člena tega zakona se državni organ, javni organ ali nosilec javnih pooblastil kaznuje z globo od 10.000 do 20.000 eurov.

Za kršitev 2., 3., 4., 5., 6., 8., 11., 13., 14. člena tega zakona se odgovorna oseba državnega organa, javnega organa ali nosilca javnih pooblastil kaznuje z globo od 1.000 do 5.000 eurov.  

Za kršitev 3.,4., 10.,11. in 12. člena tega zakona se posameznik kaznuje z globo od 500 do 3500 eurov.

IV. KONČNE DOLOČBE

15. člen

Za zdravljenje bolezni COVID-19 je Ministrstvo za zdravje dolžno najkasneje v 3 mesecih po sprejemu tega zakona pripraviti in razdeliti med prebivalstvo pakete zdravil in prehranskih dodatkov, ki vsebujejo Ivermectin, Hidroksiklorokin, vitamin D3, vitamin C in cink, skupaj z navodili za uporabo. 

Ministrstvo pristojno za javno upravo je dolžno najkasneje v treh mesecih od sprejema tega zakona pripraviti vse ustrezne organizacijske in tehnične pogoje za omogočanje elektronskega podpisovanja obrazca podpore listi kandidatov na volitvah.  

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

ekipa gZD

Delite naprej ...