zacetek-zbiranja-podpisov-ljudskiPKP

Od danes začetek zbiranja podpisov volivcev za podporo prvemu ljudskemu protikoronskemu zakonu

Državni zbor Republike Slovenije je potrdil pobudo pobudnika Jure Pogačnik (dalje: pobudnik), ki je v imenu gibanja Zdrava družba in Civilne iniciative slovenskih pravnikov na podlagi Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, vložil pobudo volivcem za vložitev Predloga zakona o ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 oziroma prvi ljudski protikoronski zakon.

Pobuda izpolnjuje z zakonom določene pogoje, zato je predsednik Državnega zbora določil, da je prvi dan roka za zbiranje podpisov volivcev petek, 4. 2. 2022, zadnji, šestdeseti dan za zbiranje podpisov pa ponedeljek, 4. 4. 2022. V navedenem roku lahko volivci podajo podporo na predpisanih obrazcih. Obrazci in vzorci pravilno izpolnjenih obrazcev so priloga tega dopisa.

Vljudno predlagamo, da do 14. 2. izkoristite predvsem možnost elektronskega podpisa podpore oziroma podpira na osnovi digitalnega certifikata (povezava: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=5586) od 14. 2. pa vas bomo vljudno nagovorili za podpis podpore Ljudski listi Zdrava družba, kar bo možno z osebnih obiskom Upravne enote, pri čemer boste lahko podpisali tudi omenjeni in še dodatne predloge zakonov, ki bodo predstavljene v kratkem.

Skladno s 16.b členom ZRLI da volivec svojo podporo z vpisom osebnih podatkov na obrazec za podporo volivca, na katerem je navedeno, da daje podporo zahtevi oziroma pobudi za vložitev predloga zakona (opcija C). Volivec lahko da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu samo enkrat.

Ministrstvo za notranje zadeve je za potrebe evidentiranja podpor aktiviralo enotno računalniško šifro 920.

Za zbiranje podpor je pobudnik določil geslo: LJUDSKI PKPKP

Potrjeni obrazci podpor se pošljejo na naslov pobudnika:

Gibanje Zdrava družba
Bevkova 10
1230 Domžale

Volivec lahko da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu samo enkrat.

NAČINI ODDAJE PODPORE VOLIVKE/VOLIVCA:

1. OSEBNO PRED PRISTOJNIM ORGANOM

Volivec lahko da podporo osebno pred pristojnim organom, ki vodi evidenco volilne pravice, ne glede na kraj stalnega prebivališča. Uradna oseba ob predložitvi obrazca podpore najprej ugotovi identiteto volivca in ga nato po podpisu in overitvi vnese v računalniško evidenco. Ob tem opozarjamo, da se identiteta praviloma ugotovi na podlagi veljavne javne listine (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje, maloobmejna prepustnica, orožna listina).

Opozarjamo, da je pri potrjevanju obrazcev potrebno skrbno preveriti, da so vsi podatki, ki jih vpisuje volivec oziroma volivka vpisani čitljivo in popolno, enako velja za podatke, ki jih vpiše uradna oseba. Obrazec mora biti žigosan (žig naj bo modre barve) in podpisan s strani volivke oziroma volivca in uradne osebe, saj je le takšno podporo mogoče šteti kot veljavno.

Potrjen obrazec vrnite volivcu, saj obrazce podpore zbira pobudnik.

2. PREKO ENOTNEGA DRŽAVNEGA PORTALA E-UPRAVA

Volivec lahko podpiše obrazec tudi preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom (3. in 4. odstavek 16.b člena ZRLI).

Povezava: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=5586

Vloga je dosegljiva od 4. 2. 2022 do vključno 4. 4. 2022.

3. VOLIVCI V BOLNIŠNICAH, DOMOVIH ZA STAREJŠE OBČANE, ZAVODIH ZA INVALIDNE OSEBE, NA PRESTAJANJU ZAPORNE KAZNI

Volivci, ki so v času zbiranja podpor v bolnišnicah, domovih za starejše, zavodih za invalidne osebe in podobnih zavodih ter osebe na prestajanju zaporne kazni, lahko svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi posebej za to pooblaščena oseba organa oziroma zavoda. Odgovorna oseba zavoda oziroma organa, pooblasti osebo zaposleno v zavodu oziroma organu (npr: socialno delavko, osebo odgovorno za prijavo prebivališča itd.).

Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred pooblaščeno osebo organa oziroma zavoda. Pooblaščena oseba preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje, maloobmejna prepustnica, orožna listina) in volivčev podpis potrdi s svojim lastnoročnim podpisom (na levi strani obrazca – vzporedno s podpisom volivca) ter žigom organa oziroma zavoda.

Volivec tako izpolnjen obrazec podpore pošlje pobudniku, ki poskrbi, da se dana podpora pošlje upravni enoti za vpis podpore v računalniško evidenco.

Upravna enota preveri ali je volivec vpisan v evidenco volilne pravice, ali je morebiti že dal podporo in če je volivčeva identiteta bila preverjena s strani pooblaščene osebe organa oziroma zavoda. Če volivec ni vpisan v evidenco volilne pravice in ga do poteka roka, ki je določen za dajanje podpor, ni mogoče vpisati, oziroma je bilo ugotovljeno, da je podporo že podal, ali, da njegova identiteta ni bila preverjena s strani pooblaščene osebe, upravni organ o tem pisno obvesti vlagatelja, to je pobudnika in volivca. Nepotrjen obrazec upravni organ vrne pobudniku.

Ministrstvo za notranje zadeve bo zavode, bolnišnice, domove in druge ustanove o možnostih in načinih dajanja podpor obvestilo s posebnim dopisom.

4. VOLIVCI, KI STALNO ALI ZAČASNO PREBIVAJO V TUJINI

Osebe, ki med potekom roka za zbiranje podpisov stalno ali začasno prebivajo v tujini, lahko svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije v tujini (v nadaljevanju: DKP) ali oseba, ki jo za potrjevanje identitete volivcev določi ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve (v nadaljevanju: MZZ).

Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo. Uradna oseba preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije, na levi strani obrazca (vzporedno s podpisom volivca), oziroma z lastnoročnim podpisom, če identiteto potrdi oseba, ki jo za potrjevanje identitete določi MZZ.

Volivec tako izpolnjen obrazec podpore pošlje pobudniku, ki poskrbi, da se podana podpora zaradi vpisa le-te v računalniško evidenco, pošlje upravni enoti.

Upravna enota preveri ali je volivec vpisan v evidenco volilne pravice, ali je morebiti že dal podporo in če je volivčeva identiteta bila preverjena s strani uradne osebe DKP ali osebe, ki jo je za potrjevanje identitete določilo MZZ. Če volivec ni vpisan v evidenco volilne pravice in ga do poteka roka, ki je določen za dajanje podpor, ni mogoče vpisati, oziroma je bilo ugotovljeno, da je podporo že dal, ali, da njegova identiteta ni bila preverjena s strani uradne ali pooblaščene osebe, upravni organ o tem pisno obvesti vlagatelja, to je pobudnika ali njegovega predstavnika in volivca. Nepotrjen obrazec upravni organ vrne pobudniku.

5. BOLNI IN INVALIDI

Osebe, ki imajo v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno ali začasno prebivališče, vendar zaradi bolezni ali invalidnosti ne morejo osebno pred pristojni organ, lahko svojo podporo dajo pred uradno osebo pristojnega organa, ki takšno osebo obišče na domu najpozneje šest dni pred iztekom roka za predložitev zahtev oz. dajanje podpor.

Zahtevo za obisk na domu lahko upravni enoti sporočijo po telefonu ali preko e-pošte ali navadne pošte, vendar najpozneje petnajst dni pred iztekom roka, ki je določen za predložitev zahteve. V zahtevi navedejo svoje osebne podatke, naslov stalnega prebivališča, telefonsko številko, z navedbo, da se zaradi bolezni ali invalidnosti ne morejo osebno zglasiti pred upravnim organom. Zdravstvenega stanja ni potrebno dokazovati, zadošča le navedba volivca.

Upravni organ preveri ali je vlagatelj vpisan v evidenco volilne pravice in ga po telefonu obvesti o obisku uradne osebe na njegovem domu. Uradna oseba pripravi obrazec podpore in volivca obišče na njegovem domu najkasneje šest dni pred iztekom roka za vložitev zahteve, preveri njegovo identiteto ter potrdi obrazec z lastnoročnim podpisom in žigom upravnega organa. Potrjen obrazec podpore volivec nato pošlje pobudniku.

Uradna oseba vpiše dano podporo v poseben seznam ter jo še isti dan evidentira v računalniško evidenco. Volivca, ki ni vpisan v evidenco volilne pravice in ga do poteka roka, ki je določen za dajanje podpor, ni mogoče vpisati, upravni organ pisno obvesti.

Priloga:

Pravilno izpolnjen obrazec podpore za osebni podpis na Upravni enoti

Prazen obrazec za vnos in oseben podpis na Upravni enotiDelite naprej ...